New ink: Japanese devil mask!


New ink: Japanese devil mask!, originally uploaded by blue_fenix.

Ink by Rob of Nice Guyz.
Arigato gozai mashta! XD

--
-Christopher | bluefenix.net